Artikel

Regeländringar beslutade den 22 februari 2018

Publicerad

Tillsynsansvar för Naturvårdsverket avseende uppgiftskrav för plastbärkassar

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen så att Naturvårdsverket får tillsyn över att skyldigheten att lämna uppgifter om plastbärkassar i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar följs.

Enligt miljötillsynsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för tillsynen avseende förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Naturvårdsverket är således ansvarig myndighet för att samla in uppgifter om den mängd förpackningar, inklusive plastbärkassar, av olika materialslag som tillverkats i, eller förts in till Sverige. Även tillsynen över de krav på att lämna uppgifter som finns i förordningen (2016:1014) om plastbärkassar kommer att ligga på Naturvårdsverket.

Referenser

– Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar
– miljötillsynsförordningen (2011:13)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 6 mars 2018.

Kontaktperson:
Anna Cedrum 08-405 12 09

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.