Artikel

Regeländringar beslutade den 5 april 2018

Publicerad

Förordning om reduktionsplikt

Regeringen har beslutat förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Förordningen ansluter till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

I förordningen finns detaljerade beräkningsregler för beräkning av reduktionspliktig energimängd och växthusgasutsläpp. Det finns också ett krav på att etanol ska vara odenaturerad vid import från tredje land eller framställning om etanolen ska få användas för att uppfylla reduktionsplikten (tullvillkoret) samt bestämmelser om storleken på den avgift som ska tas ut av den som inte uppfyller sin reduktionsplikt eller som redovisar för sent hur plikten har uppfyllts.

Energimyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om beräkning av reduktionspliktig energimängd och av växthusgasutsläpp, en metod för att bestämma energiinnehållet i biodrivmedel, redovisning av reduktionsplikt och eventuella verkställighetsföreskrifter.

Förordningen träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser

– förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Mer information

Författningen blir offentlig när den publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktperson:
Christina Nordenbladh 08-405 22 65