Artikel

Regeländringar beslutade den 19 april 2018

Publicerad

Förordningsändringar för att förtydliga bestämmelser om miljöboken

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i förordningen om vattenverksamhet m.m. för att förtydliga innehållet i miljöboken och ge stöd i förordning för förandet av den del av miljöboken som avser miljöfarlig verksamhet.

Varje mark- och miljödomstol ska föra en förteckning över avgöranden i ansökningsmål i en så kallad miljöbok. Förenklat består miljöboken av två delar; en vattenbok och en del om miljöfarlig verksamhet.

Referenser:

– förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
– förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Anpassning av författningar till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ett antal lagar och beslutat om ändring i några förordningar med anledning av förslag i regeringens proposition En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde och i departementspromemorian med samma namn. Förslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen, i ett fall även till den nya dataskyddslag som föreslås i proposition 2017/18:105. Förslagen innebär även att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort.

Den 25 maj 2018 ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) börja tillämpas. Dataskyddsförordningen är en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet och har till syfte att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen är, till skillnad från dataskyddsdirektivet, direkt tillämplig i EU:s medlemsstater. När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas kommer den därför att ersätta personuppgiftslagen som det generella regelverk som reglerar behandling av personuppgifter. Trots att dataskyddsförordningen är direkt tillämplig innehåller den bestämmelser som i vissa avseenden förutsätter eller ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.

De beslutade ändringarna träder i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Referenser:

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
– departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:54)
– regeringens proposition En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (prop. 2017/18:133)
– civilutskottets betänkande En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (2017/18:CU21)
– riksdagsskrivelse 2017/18:233
– lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
– lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
– lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
– lagen (2011:1200) om elcertifikat
– bilskrotningsförordningen (2007:186)
– förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
– elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Miljöboken: Susanne Gerland 08-405 15 72
EU:s dataskyddsförordning: Hanna Granberger 08-405 85 99