Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Utrikesdepartementet

Ett intensivt, resultatdrivet och inkluderande ordförandeskap till ända

Publicerad

Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige tagit ansvar för rådets mycket omfattande agenda och lett det intensiva dagliga arbetet. Att bidra till säkerhetsrådets grundläggande funktion – att upprätthålla internationell fred och säkerhet – är en uppgift Sverige tagit sig an med fokus på resultat, dialog och ett inkluderande ledarskap.

FN:s säkerhetsråd
FN:s säkerhetsråd UN Photo/Paulo Filgueiras

Med avstamp i svenska kärnvärderingar som folkrätten, upprätthållandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv tog Sverige över ordförandeklubban för FN:s säkerhetsråd den 1 juli. När det andra och sista svenska ordförandeskapet under det tvååriga medlemskapet nu är till ända är det också tid att summera de insatser och resultat som uppnåtts under ordförandeskapet.

Kanske har det aldrig varit så svårt för FN:s säkerhetsråd att leva upp till sin uppgift som nu. Utdragna konflikter, humanitära kriser och snabbt uppkomna situationer som påverkar säkerhetsläget på olika platser världen över har bidragit till stundtals mycket utmanande förutsättningar för vårt och säkerhetsrådets arbete. Men samtidigt som vi som ordförande kunnat bidra till säkerhetsrådets förmåga att svara upp mot nya potentiella krishärdar, har vi även kunnat driva flera viktiga frågor med goda resultat.

Det gäller bland annat antagandet av en ny resolution om barn och väpnad konflikt som stärker barns rättigheter i väpnade konflikter, vilket varit en av Sveriges fokusområden under medlemskapet i säkerhetsrådet. Sverige har även lyckats med att föra in ett tydligt fokus på kvinnor, fred och säkerhet i rådets dagliga arbete, vilket på ett mycket tydligt sätt stärkt kvinnors röst. Som ordförande säkerställde Sverige för första gången någonsin könsbalans bland säkerhetsrådets briefers (inbjudna talare med expertis i en särskild fråga).

Under Sveriges ordförandeskap har vi även fortsatt att tydliggöra kopplingen mellan klimat och säkerhet genom att för första gången sedan 2011 arrangera en debatt i säkerhetsrådet på detta tema. Säkerhetsrådets förmåga att identifiera och hantera denna typen av hot måste stärkas.

Därutöver har Sverige bidragit till stärkta relationer mellan säkerhetsrådet och den Afrikanska Unionen. I anslutning till Nelson Mandelas 100-årsdag arrangerade det svenska ordförandeskapet de årligen återkommande konsultationerna mellan säkerhetsrådet och AU:s freds- och säkerhetsråd. De båda råden antog vid mötet en gemensam kommuniké med tydliga och enade budskap om vikten av val i DRK, en politisk lösning på konflikten i Sydsudan samt om finansiering av afrikanska fredsinsatser.

Säkerhetsrådet hanterar kontinuerligt vår tids svåraste kriser. Flera av dem har hanterats under juli månad. Som exempel kan nämnas Myanmar, där Sverige med framgång verkat för att återkommande fästa rådets uppmärksamhet på det alarmerande läget för befolkningsgruppen Rohingya, bland annat genom att det särskilda sändebudet för Myanmar för första gången fick briefa rådet.

Som rådsmedlem har Sverige ett särskilt ansvar för de humanitära frågorna i Syrien. Under vår ordförandeskapsmånad bidrog vi bland annat till ökat fokus på syriska barns utsatthet i konflikten genom att hålla ett möte på temat.

För att öka säkerhetsrådets engagemang i Jemen, kallade vi till ett extrainsatt möte i juli. På svenskt initiativ kunde rådet då ge starkt stöd till FN-sändebudets ansträngningar för att återuppta fredsprocessen.
Under det svenska ordförandeskapet kunde rådet också anta ett vapenembargo mot Sydsudan. Det är ett tydligt budskap från det internationella samfundet till det krigshärjade landet om att investera i fred och utveckling, inte i vapen.

I den kvartalsvisa debatten om fredsprocessen i Mellanöstern underströk Sverige vikten av att tydligare inkludera kvinnor i arbetet för fred och säkerhet, liksom att ta vara på ungdomars engagemang för en hållbar fred. Sverige tog även initiativ till ett informellt möte där säkerhetsrådsmedlemmarna diskuterade den humanitära krisen i Gaza.

Sverige har också under en lång tid engagerat sig för en lösning av konflikten mellan Eritrea och Etiopien. Det var därför särskilt glädjande att ett enat FN:s säkerhetsråd, under det svenska ordförandeskapet, kunde anta ett uttalande till stöd för den överenskommelse som slöts mellan Eritrea och Etiopien den 9 juli.

Som ordförande har vi verkat för resultatorienterade, inkluderande samt transparenta arbetsmetoder. Inför behandling i rådet har vi haft kontakt med de länder som berörs: Sverige talar även med, och inte bara om, länder. De konkreta resultaten som uppnåtts under vårt ordförandeskap i säkerhetsrådet hade inte kunnat realiseras utan den inkluderande ansats vi tagit för vårt arbete; att fred och säkerhet angår alla. Det är också därför vi under vårt ordförandeskap bjudit in representanter från det civila samhället, bland annat från Colombia, Tchad och DRK, för att briefa säkerhetsrådet.

Även om Sveriges ordförandeskap i säkerhetsrådet är över kommer vi fortsätta att arbeta fokuserat och målmedvetet med att bidra till säkerhetsrådets mycket viktiga arbete. Det internationella samfundet behöver mer samarbete, inte mindre. Det är så vår tids utmaningar, kriser och konflikter måste hanteras.

 

Laddar...