Möte med landshövdingarna om torkan och skogsbränderna

Torkan och värmen har under sommaren drabbat alla län i Sverige. Därför sammankallade landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman på onsdagen Sveriges landshövdingar för att informera sig om hur arbetet med konsekvenserna av torkan och skogsbränderna fortskrider inom länen och på länsstyrelserna. Med på mötet var även Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket och Magnus Viklund, tillförordnad avdelningschef på Skogsstyrelsen.

  • En kvinna talar för en grupp människor runt ett mötesbord.

    Landsbygdsministerns statssekreterare Elisabeth Backteman berättar om regeringens arbete med torkan och skogsbränderna.

    Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet

  • Ett rum med många mötesdeltagare.

    Samtliga landshövdingarna delade med sig om de utmaningar som de möter i sina län.

    Foto: Helene Larsson/Regeringskansliet

Elisabeth Backteman informerade om regeringens insatser, bland annat det krispaket till Sveriges lantbrukare på drygt 1,2 miljarder kronor som regeringen presenterade i förra veckan. Christina Nordin och Magnus Viklund berättade också inledningsvis om läget för jordbruket respektive skogsbruket i landet som helhet och hur arbetet fortgår på respektive myndighet.

Torkan har påverkat lantbrukare i hela landet

Det var med stor medkänsla för de som drabbats som landshövding efter landshövding beskrev läget i sina respektive län. I alla länen har stora delar av årets skördar gått förlorade och lantbrukarna har stor brist på foder till sina djur. Det senare menade de på har lett till att lantbrukare riskerar att tvingas att slakta djur i förtid, vilket resulterat i långa köer till slakterierna. Landshövdingarna tog också upp sin oro för hur lantbrukarna ska klara den oerhörda stress som många av dem lever under på grund av den utsatta situation som de befinner sig i just nu.

Eftersläckningsarbete och oro för nya skogsbränder

De landshövdingar vars län drabbats av stora skogsbränder beskrev arbetet med dem och det stora eftersläckningsarbete som vidtagit efter att bränderna släckts. Oron för att nya skogsbränder ska uppstå var ett genomgående tema, inte minst från de sydliga länen som har mycket höga brandriskvärden.

Under mötet delade landshövdingarna med sig av konkreta förslag på möjliga gemensamma åtgärder nu och vid liknande framtida situationer.

Statssekreterare Elisabeth Backteman tackade deltagarna för deras medverkan och de inspel de tagit med sig till mötet och uppmanade till att fortsätta dialogen om vägen framåt.