Högre beredskap inför torka och skogsbränder i sommar

Publicerad

Den 15 juni höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landsbygdsminister Peter Kullgren en gemensam pressbriefing för att informera om Sveriges stärkta beredskap inför en sommar med stor risk för torka och skogsbränder.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Det finns indikationer på att sommaren 2023 kan bli i paritet med sommaren 2018, med risk för torka och skogsbrand. Redan nu råder eldningsförbud i många län. Sverige är dock bättre förberett inför den kommande sommaren än man var 2018.

Sommaren 2018 visade på flera svagheter i den svenska beredskapen när det kommer till torka och skogsbränder. Då brann mer skog än någonsin i modern tid och den totala spannmålsskörden blev den lägsta på 59 år. Bränderna var för många och för stora för att kunna hanteras av en enskild räddningstjänst och det fanns stora brister i samordningen, samverkan och ledningen av insatserna.

Sveriges beredskap för torka

Sedan 2018 har många viktiga åtgärder vidtagits för att stärka beredskapen. Sammantaget innebär det att vi står bättre rustade idag för att möta en sommar likt den vi såg 2018.

Regeringen följer hur prognoserna utvecklar sig och står beredda att hantera en eventuell situation med fortsatt värmebölja samt lite nederbörd. I detta ingår att föra en dialog med lantbrukare, berörda näringar, organisationer och myndigheter. Till exempel har företrädare för Regeringskansliet, Jordbruksverket, länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund regelbundna möten för att få en gemensam bild över läget och de eventuella problem som kan uppstå. På samma sätta samordnar Livsmedelsverket genom sitt samordningsuppdrag för vatten de aktörer som ingår i samordningen (SMHI, SGU, Naturvårdsverket, SKR, Länsstyrelsen mfl) för att skapa en gemensam lägesbild etc. avseende tillgång till vatten från täkt till kran och specifikt dricksvattensituationen. Livsmedelsverket ansvarar även för den nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA), som ger stöd till kommuner och regioner vid akuta problem med dricksvattenförsörjningen.

Den här typen av samverkan är viktig för att se till att de åtgärder som kan komma att vidtas är ändamålsenliga.

Sveriges beredskap för skogsbränder

Genom samverkan har de kommunala räddningstjänsterna idag stärkt sin förmåga att övergripande leda och snabbt kraftsamla vid skogsbränder och andra olyckor. Samtliga kommuner ska också ha en ständig funktion för övergripande ledning av räddningstjänsten.

På nationell nivå har beredskapen även stärkts genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har:

  • Stärkt beredskapen för att bekämpa bränder från luften med minst tio helikoptrar och fyra skopande flygplan.
  • Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24.
  • Förstärkt kommunikationssystemet Rakel med mobila basstationer.
  • Utvecklat en funktion (som delvis bemannas av kommunerna själva) för att stödja räddningstjänsternas samordning och ledning vid omfattande räddningsinsatser.

MSB har sedan mitten av april aktiverat sin funktion för mark- och skogsbränder som, ur ett nationellt perspektiv, följer brandrisknivån och beslutar om förstärkningsresursernas placering och beredskap.

Att upptäcka bränder i ett tidigt skede är en av många lärdomarna som kom ut av bränderna under 2018. MSB har därför även kontakt med flygklubbar som bidrar i skogsbrandsbevakningen.

Utöver den nationella beredskapen kan Sverige också söka internationellt stöd via EU. De senaste årens omfattande skogsbränder runt om i Europa har visat på ett behov av ytterligare insatskapacitetet hos många medlemsstater. Idag finns ett väl utvecklat system för koordinering av insatser vilket gör att kriser och katastrofer kan hanteras på ett snabbare och mer samordnat sätt.

Vad kan du göra?

Elda aldrig om det råder eldningsförbud!
• Brandrisken varierar över landet. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och vilken tid det gäller. Ta reda på vad som gäller just där du är.

Håll koll på brandrisken!
• Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. I appen Brandrisk Ute kan du se den aktuella brandrisken och eventuella eldningsförbud.

På krisinformation.se finns mer information om brandrisk och
eldningsförbud.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet! Du kan även
straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.