Regeländringar beslutade den 12 juli 2018

Den 12 juli beslutade regeringen om följande regeländring inom Miljö- och energidepartementets områden.

Lagändring om miljöinformation om drivmedel

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i drivmedelslagen. Ändringen gäller införandet av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att konsumenter ska ges miljöinformation om drivmedels miljöpåverkan.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

  • Regeringens proposition Miljöinformation om drivmedel (prop. 2017/18:229)
  • Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU22 Klimatpolitik
  • Riksdagsskrivelse 2017/18:440
  • Drivmedelslagen (2011:319)

Kontaktperson

Pia-Maria Lindroos, 08-405 21 51

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.