Artikel

Regeländringar beslutade den 12 juli 2018

Publicerad

Den 12 juli beslutade regeringen om följande regeländring inom Miljö- och energidepartementets områden.

Lagändring om miljöinformation om drivmedel

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i drivmedelslagen. Ändringen gäller införandet av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att konsumenter ska ges miljöinformation om drivmedels miljöpåverkan.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

  • Regeringens proposition Miljöinformation om drivmedel (prop. 2017/18:229)
  • Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU22 Klimatpolitik
  • Riksdagsskrivelse 2017/18:440
  • Drivmedelslagen (2011:319)

Kontaktperson

Pia-Maria Lindroos, 08-405 21 51

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.