Artikel

Regeländringar beslutade den 18 oktober 2018

Publicerad

Den 18 oktober beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Utökat uppgiftskrav för plastbärkassar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om plastbärkassar som innebär att skyldigheten att lämna uppgifter om hur många plastbärkassar som tillverkas eller släpps ut på den svenska marknaden utvidgas till att gälla även s.k. mycket tunna plastbärkassar (dvs. bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och som behövs av hygienskäl eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt).

Förordningen träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar
  • förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

Ändring i terrängkörningsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i terrängkörningsförordningen som innebär att länsstyrelsens beslut om föreskrifter som förbjuder eller begränsar terrängkörning kan överklagas till regeringen. Ändringen syftar till att helt återställa rättsläget till det som i praktiken har varit gällande under de senaste tjugo åren, helt i enlighet med regeringens avsikt i proposition 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen.

Förordningen träder i kraft den 19 november 2018.

Referenser

  • terrängkörningsförordningen (1978:594)

Förordningen om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån upphävs

Regeringen har beslutat att förordningen om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

Förordningen innehåller bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån som har beviljats enligt en annan förordning som redan är upphävd.

Det finns inga myndighetsföreskrifter kopplade till förordningen om räntebidrag för energisparlån. Förordningen tillämpas inte längre.

Referenser

  • upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Kontaktpersoner

Plastbärkassar: Anna Cedrum 08-405 12 09

Terrängkörning: Anna Berglund 08-405 49 58

Räntebidrag: Maria Werleskog 08-405 83 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.