Regeländringar beslutade den 20 september 2018

Den 20 september beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar med anknytning till EU:s nätkoder för el

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om systemansvaret för el och i elförordningen. Ändringarna innebär att normgivningsbemyndiganden införs eller ändras. Bemyndigandena avser föreskrifter som kompletterar EU:s så kallade nätkoder för el. Vidare får Energimarknadsinspektionen befogenheter som ansluter till de nätkoderna. Ändringarna i förordningen om systemansvaret för el anknyter till tidigare utfärdade ändringar i ellagen (jfr prop. 2017/18:93).

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • Förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
  • Elförordningen (2013:208)

Förordningsändringar gällande myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordningen innehåller hänvisningar till olika EU-rättsakter. Ändringarna är föranledda av att direktiv 2004/18/EG har ersatts av direktiv 2014/24/EU och att direktiv 2010/30/EU har ersatts av förordning (EU) 2017/1369. Några ändringar i sak är inte aktuella, utan det handlar om att ändra hänvisningarna så att de görs till de nya EU-reglerna.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
  • Förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Ändring i förordningen med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen med instruktion för Klimatpolitiska rådet. Ändringen innebär att tidpunkten för rådets årliga rapportering flyttas från utgången av februari till utgången av mars.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Kontaktpersoner

Nätkoder och energieffektivitet: Andreas Lindholm, 08-405 14 54

Klimatpolitiska rådet: Anna Berglund, 08-405 49 58

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.