Artikel

Regeländringar beslutade den 20 september 2018

Publicerad

Den 20 september beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar med anknytning till EU:s nätkoder för el

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om systemansvaret för el och i elförordningen. Ändringarna innebär att normgivningsbemyndiganden införs eller ändras. Bemyndigandena avser föreskrifter som kompletterar EU:s så kallade nätkoder för el. Vidare får Energimarknadsinspektionen befogenheter som ansluter till de nätkoderna. Ändringarna i förordningen om systemansvaret för el anknyter till tidigare utfärdade ändringar i ellagen (jfr prop. 2017/18:93).

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • Förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el
  • Elförordningen (2013:208)

Förordningsändringar gällande myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader. Förordningen innehåller hänvisningar till olika EU-rättsakter. Ändringarna är föranledda av att direktiv 2004/18/EG har ersatts av direktiv 2014/24/EU och att direktiv 2010/30/EU har ersatts av förordning (EU) 2017/1369. Några ändringar i sak är inte aktuella, utan det handlar om att ändra hänvisningarna så att de görs till de nya EU-reglerna.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
  • Förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Ändring i förordningen med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen med instruktion för Klimatpolitiska rådet. Ändringen innebär att tidpunkten för rådets årliga rapportering flyttas från utgången av februari till utgången av mars.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2018.

Referenser

  • förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Kontaktpersoner

Nätkoder och energieffektivitet: Andreas Lindholm, 08-405 14 54

Klimatpolitiska rådet: Anna Berglund, 08-405 49 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.