Artikel från Näringsdepartementet

Information med anledning av riksdagens beslut att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden

Publicerad

Riksdagen har, i samband med beslut om statens budget för 2019, beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden.

De stöd som omfattas är:

  • investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande,
  • stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden,
  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Riksdagens beslut innebär att inga nya ansökningar om stöd kommer att beviljas efter den 31 december 2018. (Se faktaruta nedan för mer information.)

Den som innan årsskiftet 2018/2019 har fått beslut om stöd kommer inte påverkas. Om åtgärderna utförs enligt villkoren i beslutet om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

För ytterligare information hänvisas till de myndigheter som ansvarar för administrationen av stöden, det vill säga länsstyrelserna vad gäller:

  • stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, och
  • stöd för renovering och energieffektivisering,

och Boverket vad gäller:

  • stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden,
  • stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder, och
  • statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande.

Faktaruta

De myndigheter som beslutar om stöden behöver ett bemyndigande att ingå åtaganden som innebär framtida utbetalningar under efterföljande år (gäller ej statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande). Detta är nödvändigt eftersom stöd beviljas i samband med ansökan och före påbörjande, medan utbetalning sker först efter att ett projekt är avslutat.

Ett sådant bemyndigande kan riksdagen bevilja i samband med beslut om statens budget. Då riksdagen har beslutat att bemyndiganderamen för att ingå nya åtaganden ska vara noll kronor 2019 för de berörda stöden finns det inga möjligheter att bevilja stöd efter 31 december 2018.