Artikel

Regeländringar beslutade den 12 december 2018

Publicerad

Den 12 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändring i förordningen om fluorerade växthusgaser

Regeringen har beslutat att en ikraftträdandebestämmelse till förordningen om fluorerade växthusgaser ändras i fråga om Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk (försvarsmyndigheterna). Ändringen innebär att bestämmelserna om förebyggande åtgärder mot utsläpp av fluorerade växthusgaser (f-gaser) samt skyldighet att föra register för mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar börjar gälla för dessa myndigheter först den 1 januari 2021.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Kontaktpersoner:

Henrik Jonsson 08-405 53 08

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.