Artikel

Regeländringar beslutade den 15 november 2018

Publicerad

Den 15 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. I ett EU-direktiv och i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen finns bestämmelser om att biodrivmedel och flytande biobränslen måste vara hållbara enligt vissa fastställda kriterier, bl.a. ställs krav på spårbarhet för ämnen som inte är att anse som restprodukter. De förordningsbestämmelser som nu har ändrats ger vägledning vid bedömningen av huruvida ett ämne ska anses vara en restprodukt eller inte.

Referenser:

  • förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Tydligare ekonomiskt mål för Statens geotekniska instituts avgiftsbelagda verksamhet

Regeringen har beslutat om ändring i Statens geotekniska instituts (SGI) instruktion så att det tydligt framgår att SGI får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet.

Ändringen träder i kraft den 1 december 2018.

Referenser:

  • förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut

Följdändringar till propositionen om varumärken och företagsnamn

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat följdändringar i lagen om vattenförbund och i lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion med anledning av beslutet om propositionen Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Lagändringarna i båda lagarna handlar om att ordet ”firma” byts ut mot ordet ”företagsnamn”. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • regeringens proposition Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (prop. 2017/18:267)
  • näringsutskottets betänkande 2018/19:NU5 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
  • riksdagsskrivelse 2018/19:14
  • lagen (1976:997) om vattenförbund
  • lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Kontaktpersoner

Hållbarhetskriterier: Christina Nordenbladh 08-405 22 65

SGI: Christoffer Sheats 08-405 25 27

Varumärken: Egon Abresparr 08-405 39 13

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.