Artikel

Regeländringar beslutade den 20 december 2018

Publicerad

Den 20 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändringar i förordningen om trygg naturgasförsörjning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om trygg naturgasförsörjning med anledning av den bestämmelse om solidaritet vid en gasförsörjningskris som finns i EU:s gasförsörjningsförordning. Ändringen innebär att kompletterande nationella bestämmelser om ansvarsfördelningen vid en sådan kris införs i förordningen om trygg naturgasförsörjning. Genom den nu beslutade ändringen i förordningen pekas Energimyndigheten ut som ansvarig för att begära solidaritet i en krissituation.

Ändringen innebär vidare att det är den som är systembalansansvarig (Swedegas) som ska säkerställa att gasen tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till kunderna. I fråga om ersättningen för gasen ska det befintliga systemet med balansavräkning under systembalansansvaret utnyttjas. Vid dröjsmål ska Energimyndigheten ombesörja betalning på den systembalansansvariges bekostnad.

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010
  • förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Ändringar i elsäkerhetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i elsäkerhetsförordningen. Begreppet elväg introduceras och definieras i förordningen. Elvägar omfattas av anmälningsplikt till Elsäkerhetsverket. I förordningen införs en bestämmelse om att elektrisk utrustning ska konstrueras och tillverkas i enlighet med unionsrättslig praxis.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019

Referenser:

  • elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Myndigheten Statens maritima museer byter vid årsskiftet namn till Statens maritima och transporthistoriska museer och därför görs en följdändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter som innebär att det nya namnet anges från årsskiftet i stället för det nuvarande.

Referenser:

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Kontaktpersoner

Naturgasförsörjning: Christina Nordenbladh, 08-405 22 65

Elsäkerhet: Maria Werleskog, 08-405 83 58

Miljöledning: Anna Berglund, 08-405 49 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.