Regeländringar beslutade den 20 december 2018

Den 20 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändringar i förordningen om trygg naturgasförsörjning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om trygg naturgasförsörjning med anledning av den bestämmelse om solidaritet vid en gasförsörjningskris som finns i EU:s gasförsörjningsförordning. Ändringen innebär att kompletterande nationella bestämmelser om ansvarsfördelningen vid en sådan kris införs i förordningen om trygg naturgasförsörjning. Genom den nu beslutade ändringen i förordningen pekas Energimyndigheten ut som ansvarig för att begära solidaritet i en krissituation.

Ändringen innebär vidare att det är den som är systembalansansvarig (Swedegas) som ska säkerställa att gasen tillförs det västsvenska naturgassystemet och kan fördelas vidare till kunderna. I fråga om ersättningen för gasen ska det befintliga systemet med balansavräkning under systembalansansvaret utnyttjas. Vid dröjsmål ska Energimyndigheten ombesörja betalning på den systembalansansvariges bekostnad.

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010
  • förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

Ändringar i elsäkerhetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i elsäkerhetsförordningen. Begreppet elväg introduceras och definieras i förordningen. Elvägar omfattas av anmälningsplikt till Elsäkerhetsverket. I förordningen införs en bestämmelse om att elektrisk utrustning ska konstrueras och tillverkas i enlighet med unionsrättslig praxis.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019

Referenser:

  • elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Myndigheten Statens maritima museer byter vid årsskiftet namn till Statens maritima och transporthistoriska museer och därför görs en följdändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter som innebär att det nya namnet anges från årsskiftet i stället för det nuvarande.

Referenser:

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Kontaktpersoner

Naturgasförsörjning: Christina Nordenbladh, 08-405 22 65

Elsäkerhet: Maria Werleskog, 08-405 83 58

Miljöledning: Anna Berglund, 08-405 49 58

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.