Artikel

Regeländringar beslutade den 28 mars 2019

Publicerad

Förordningsändring om förbud mot ammoniumkarbonatgödselmedel

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Ändringen innebär att användning av ammoniumkarbonatgödselmedel förbjuds. Beslutet är en del av genomförandet av EU:s takdirektiv om luftföroreningar.

Ändringen träder i kraft den 1 maj 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14 december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG
  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordningsändring i SMHI:s instruktion

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Ändringen innebär att gränsen för de sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport höjs från 15 till 20 procent av myndighetens totala förvaltningskostnader.

Ändringen träder i kraft den 1 maj 2019.

Referenser:

  • förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Kontaktpersoner:

Gödselmedel: Anna-Karin Rosman 08-405 92 47
SMHI: Alexander Häggkvist 08-405 39 09

 

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.