Artikel

Regeländringar beslutade den 7 mars 2019

Publicerad

Den 7 mars beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG
  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Ändringar i drivmedelsförordningen – miljöinformation om drivmedel

Regeringen har beslutat om ändringar i drivmedelsförordningen. Ändringarna avser skyldigheten att lämna miljöinformation om drivmedel. Beslutet innebär att skyldigheten att tillhandahålla miljöinformation om drivmedel börjar gälla den 1 maj 2020 och att Energimyndigheten ska få meddela föreskrifter om när deklarationerna ska vara uppdaterade, när de ska vara fästa på anordningarna för påfyllnad av drivmedel och när de ska vara publicerade på drivmedelsleverantörernas webbplatser.

Referenser:

  • förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Ändring av förordningen om producentansvar för förpackningar

Regeringen beslutade i juni förra året om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. I förordningen finns en bestämmelse om att en förpackning ska anses uppfylla förordningens krav på förpackningars utformning om den överensstämmer med relevanta kriterier i angivna harmoniserade standarder.

Förordningen ändras på så sätt att bestämmelsen om harmoniserade standarder kompletteras med en hänvisning till ytterligare en standard.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

  • förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

Kontaktpersoner:

Kadmium och kvicksilver: Anna Cedrum 08-405 12 09

Drivmedel: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Förpackningar: Linn Åkesson 08-405 84 59

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.