Artikel

Regeländringar beslutade den 13 juni 2019

Publicerad

Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Regeringen har utfärdat lag om ändring i miljöbalken och lag om ändring i lagen om Sveriges ekonomiska zon med anledning av att riksdagen har antagit regeringens lagförslag i propositionen Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (prop. 2018/19:95).

Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2019.

Referenser:

  • regeringens proposition Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (prop. 2018/19:95)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
  • riksdagsskrivelse 2018/19:244
  • miljöbalken
  • lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Ändring i förordningen om allvarliga miljöskador

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om allvarliga miljöskador. Ändringen innebär att det vid bedömningen av vad som utgör en allvarlig miljöskada även ska beaktas om skadan har betydande negativ effekt på ett havsområdes miljöstatus.

Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2019.

Referenser:

  • förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

Kontaktpersoner:

Miljöskador i Sveriges ekonomiska zon: Christoffer Sheats 08-405 25 27

Allvarliga miljöskador: Kristina Dreijer 08-405 96 49

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.