Artikel

Målet Centrum för rättvisa mot Sverige i Europadomstolen

Publicerad

Europadomstolen har idag (den 10 juli 2019) hållit muntlig förhandling i målet Centrum för rättvisa mot Sverige. Bakgrunden är att Centrum för rättvisa inför Europadomstolen har gjort gällande att den svenska lagstiftning som reglerar signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet strider mot Europakonventionen.

Europadomstolen (i sammansättning med sju domare) fann i en dom den 19 juni 2018 att den svenska lagstiftning som reglerar signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet inte strider mot Europakonventionen. Därefter beviljades Centrum för rättvisas begäran att målet ska prövas av Europa­domstolen i stor sammansättning med sjutton domare (Grand Chamber).

Inför Europadomstolens Grand Chamber har parterna gett in skriftliga yttranden i målet och vid den muntliga förhandlingen fick parterna möjlighet att muntligt redogöra för sin inställning. Regeringens inställning är att klagomålet i första hand bör avvisas, och i andra hand att domstolen ska fastställa att lagstiftningen inte strider mot Europakonventionen.

De huvudsakliga skäl som regeringen har framfört till stöd för sin inställning är följande. För att kunna skydda Sverige mot yttre hot behöver vi ha en väl fungerande försvarsunderrättelseverksamhet. Det är tydligt reglerat i lag för vilka syften signalspaning i försvarsunderrättelse­verksamhet får ske och lagstiftningen innehåller en rad integritetsskyddande åtgärder. Det finns också ett effektivt kontrollsystem för att säkerställa att reglerna följs. Regelverket säkerställer därmed den nödvändiga balans som måste finnas mellan landets säkerhetsintressen och skyddet för den enskildes integritet och är framtaget med beaktande av Sveriges folkrättsliga åtaganden, däribland Europakonventionen.

Regeringen delar således inte den kritik som har framförts av Centrum för rättvisa. För närmare information om innehållet i regeringens yttrande hänvisas till regeringens yttrande [länk] inför Grand Chamber. En videoinspelning av den muntliga förhandlingen finns tillgänglig på Europadomstolens hemsida senast den 11 juli 2019.

Videoinspelning av den muntliga förhandlingen

Regeringens yttrande inför Grand Chamber

Regeringen inväntar nu domen från Europadomstolens Grand Chamber. Vanligtvis kan en dom förväntas omkring ett år efter den muntliga förhandlingen.