Svensk folkbildning – hur och varför

Publicerad

Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera syften och skapar nya chanser i livet för många; över en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.

Vilka är folkbildningens aktörer?

Folkbildningen är fri och frivillig och staten stödjer dess verksamhet. Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.

Varför stöder staten folkbildningen?

Det finns fyra syften med statens stöd till folkbildningen. De har beslutats av riksdagen (prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning, bet. 2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379). De fyra syftena anges även i 1 § förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

De fyra syftena är att:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Statens stöd till folkbildningen

Riksdagen fattar för varje år beslut om medel till folkbildningen, efter förslag från regeringen i budgetpropositionen. Hur medlen till folkbildningen fördelas framgår av regleringsbrev för anslagen 14:1–14:4 inom utgiftsområde 17 (Kultur, medier, trossamfund och fritid). Varje år beslutar regeringen också riktlinjer för Folkbildningsrådets och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas användning av statliga medel. Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna fördelar sedan bidrag enligt statsbidragsförordningen till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan samt till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

Vad krävs för att en folkhögskola eller ett studieförbund ska beviljas statsbidrag?

I statsbidragsförordningen står vad som krävs för att en folkhögskola eller ett studieförbund ska beviljas statsbidrag. Till exempel får dessa statsbidrag inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte. Vidare ska den verksamhet som beviljas statsbidrag ha den inriktning som anges i de fyra syftena med statens stöd till folkbildningen.  Dessutom krävs att vissa specifika villkor för folkhögskolor respektive studieförbund är uppfyllda.

Kan redan utbetalt statsbidrag återkrävas?

Av 16 § statsbidragsförordningen framgår att Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har möjlighet att besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om:

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller

4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.