Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid SOU 2024:42

Publicerad

Betänkande av Folkbildningsutredningen.

Ladda ner:

Folkbildningsutredningen (U 2022:01) har haft i uppdrag att föreslå ändringar som säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av statsbidraget till folkbildningen samtidigt som folkbildningen ges de bästa förutsättningar att verka framöver.

Utredningens uppdrag har varit brett, och spänt över ett stort antal frågor. En övergripande fråga har varit att analysera den nuvarande styr- och fördelningsmodellen för statsbidraget i syfte att göra den mer ändamålsenlig, transparent och förutsägbar samt minska risken för fusk och felaktigheter. Analysen har bland annat inneburit överväganden om Folkbildningsrådets och SISU Idrottsutbildarnas myndighetsuppgift helt eller delvis bör flyttas till en eller flera befintliga myndigheter. Utredningens övriga frågor har sammanfattningsvis varit att:

  • föreslå nya mål och syfte för folkbildningspolitiken
  • föreslå uppföljningsindikatorer
  • föreslå en modell för regelbunden utvärdering av statsbidraget till folkbildningen
  • föreslå hur kontroll och granskning kan stärkas på alla nivåer inom folkbildningen
  • föreslå en modell med statlig medverkan vid revision av Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna
  • föreslå en ordning för återtagande av statsbidrag
  • föreslå villkor för återbetalning av oanvända statsbidrag
  • analysera konsekvenserna av förslagen, särskilt de organisatoriska effekterna för studieförbund och folkhögskolor samt effekterna för civilsamhällets självständighet och möjlighet att bidra till ett demokratiskt samhälle.

Uppdraget i sin helhet framgår av utredningens direktiv och tilläggsdirektiv.

Under arbetet har utredningen haft många externa kontakter för att samla in underlag. Vidare grundar sig utredningen på många skrift-liga källor som finns listade i en bilaga. Utredningen bygger även på statistik från Folkbildningsrådet, SISU Idrottsutbildarna, Statistiska centralbyrån samt Sveriges folkhögskolor – Rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.

Laddar...