Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden Dir. 2022:75

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå de ändringar som krävs avseende statens stöd till folkbildningen för att säkerställa att folkbildningen styrs effektivt. Förslagen från utredningen ska syfta till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen samt ge folkbildningen de bästa förutsättningar att verka framöver.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen,
  • föreslå kvantitativa och kvalitativa indikatorer för uppföljning av folkbildningen,
  • se över nuvarande modell för fördelning av statsbidrag till folkbildningen,
  • utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.