Artikel

Regeländringar beslutade den 17 oktober 2019

Publicerad

Ändringar i förordningar som genomför industriutsläppsdirektivet

Regeringen har beslutat om följande förordningsändringar för att korrigera brister i genomförandet av industriutsläppsdirektivet.

 

Ändringarna innebär:

I förordningen om stora förbränningsanläggningar
– skyldighet att kontrollera utsläpp vid förbränning av brunkol,
– skärpta begränsningsvärden för utsläpp av svaveldioxid från nya förbränningsanläggningar som förbränner gas med lågt värmevärde från masugnar,
– vid allvarlig brist på bränsle får dispens ges från begränsningsvärden för svaveldioxid.

I förordningen om förbränning av avfall
– kravet på mätning av metaller i rökgaser utökas till att omfatta fler metaller,
– möjlighet att göra undantag från gränsvärden för svaveldioxid och kol för utsläpp som inte härrör från samförbränning av avfall.

I förordningen om användning av organiska lösningsmedel
– bestämmelserna om totala utsläpp av organiska lösningsmedel vid läderbeläggning och beläggning av bl.a. metall, plast och textil skärps,
– kraven på hur beräkningen av utsläppsmål i en plan för minskade utsläpp anpassas till industriutsläppsdirektivets krav,
– verksamheten träbeläggning läggs till i bestämmelsen om beräkning av referensvärde till en plan för minskade utsläpp.

Ändringarna träder i kraft den 14 november 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
  • förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
  • förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
  • förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.