Artikel

Regeländringar beslutade den 11 december 2019

Publicerad

Förordningsändring om statligt stöd för bättre vattenhushållning

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om statligt stöd för bättre vattenhushållning med innebörd att den inte längre ska vara tidsbegränsad.

I regleringsbrev till Havs- och vattenmyndigheten för 2019 infördes medel (25 miljoner kronor) för investering i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. I vårändringsbudgeten 2019 förstärktes satsningen (ytterligare 20 miljoner kronor) och en stödförordning togs fram för att kunna fördela ut medlen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparande, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder. Förordningen ger länsstyrelserna rätt att betala ut bidragen.

Referenser:

  • förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

Kontaktperson:

Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.