Artikel

Regeländringar beslutade den 30 januari 2020

Publicerad

Ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning. Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare. Även uttrycket ”göra en elutrustning tillgänglig” förtydligas så att det klart framgår att ett yrkesmässigt tillhandahållande av en elutrustning kan ske både mot betalning och gratis. Vidare klargörs att beräkningen av om återvinningsmålen nås inte ska omfatta den mängd som förvinner vid sortering och lagring och andra förberedande verksamheter som sker före återvinning. Det tydliggörs också att skyldigheten för den som säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en användare att gratis ta emot motsvarande mängd konsumentelavfall från användaren endast gäller den som tillgängliggör elutrustning på den svenska marknaden. Det införs också en bestämmelse om att producentregistret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn över att elavfallsförordningen följs.

Ändringen träder i kraft den 1 mars 2020.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
  • Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Kontaktperson

Linnéa Klefbäck, 08-405 21 27

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.