Artikel

Regeländringar beslutade den 26 mars 2020

Publicerad

Ändring i industriutsläppsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i industriutsläppsförordningen för att genomföra kommissionens slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling. BAT-slutsatserna omfattar anläggningar som lagrar, återvinner eller bortskaffar avfall samt anläggningar som renar avloppsvatten från sådana anläggningar.

Europeiska kommissionen har med stöd av industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU) beslutat om slutsatser om bästa tillgängliga teknik, s.k. BAT-slutsatser, för avfallsbehandling (BAT-WT, waste treatment).

BAT-slutsatser måste genomföras i svensk rätt och det görs genom ändring av 2 kap. industriutsläppsförordningen (2013:250).

Förordningen träder i kraft den 28 april 2020.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
  • EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU
  • Industriutsläppsförordningen (2013:250)

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.