Artikel från Finansdepartementet

Tillskott till kommunsektorn med anledning av covid-19

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av att kommuner och regioner drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronavirusets utbrott har regeringen vid flera tillfällen föreslagit tillskott som riktar sig till sektorn. Det gäller både kompensation för merkostnader och ökade generella statsbidrag. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kompensation för extraordinära kostnader

Efter förslag från regeringen har regioner och kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag för sina merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst avseende omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning till följd av sjukdomen covid-19.

Det kan till exempel handla om högre kostnader för extra personal, övertidsersättning, skyddsutrustning, informationsinsatser, anpassning av lokaler och skyndsamma transporter och övriga anpassningar som har behövts göras i verksamheterna.

Totalt har regeringen föreslagit 20 miljarder kronor 2020 för kommunernas och regionernas merkostnader till följd av covid-19. 5 miljarder kronor föreslogs i ändringsbudgetar under våren (prop. 2019/20:132, prop. 2019/20:167 och prop. 2019/20:99). Dessa har beslutats av riksdagen. Därefter har regeringen föreslagit 5 miljarder kronor i höständringsbudgeten för 2020 (prop. 2020/21:2). Den 3 november lämnades förslag om ytterligare 10 miljarder kronor 2020 (prop. 2020/21:45).

Ökade generella statsbidrag i år och kommande år

Regeringen har föreslagit en ökning av de generella statsbidragen på totalt 26 miljarder kronor 2020. Av dessa aviserades 5 miljarder kronor innan utbrottet av covid-19. De ytterligare tillskotten på sammanlagt 21 miljarder kronor för 2020 har gjorts för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Förslagen är antagna av riksdagen.

Av dessa 26 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar, det vill säga pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen även föreslagit ytterligare generella bidrag på 10 miljarder kronor 2021 och 5 miljarder 2022.

Finansdepartementet har redovisat hur medlen preliminärt ska fördelas för 2020:

Preliminär fördelning till kommuner och regioner för 2020 

Tillskott för hantering av uppskjuten vård

För att vården ska klara den nödvändiga återhämtningen och hantera det uppdämda vårdbehovet, föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Dessa medel kan vid behov också användas till covid-19-relaterad vård. Regionerna får del av pengarna på lika villkor utifrån folkmängd.