Artikel

Regeländringar beslutade den 2 april 2020

Publicerad

Undantag från språkkrav gällande förordningarna om bekämpningsmedel och om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om bekämpningsmedel och i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna innebär att Kemikalieinspektionen ges en möjlighet att föreskriva om undantag från kravet att märkning av biocidprodukter, kemiska produkter och annan produktinformation ska vara skriven på svenska.

Biocidprodukter ska vara märkta med information om bl.a. korrekt användning, ingående verksamma ämnen och anvisningar för första hjälpen. Kemiska produkter som är farliga ska vara märkta med information om hur produkten ska användas på ett säkert sätt. Vid den första leveransen av en farlig kemisk produkt ska leverantören även lämna ett säkerhetsdatablad med information om bl.a. adekvata riskhanteringsåtgärder. Enligt gällande regler ska märkningen och säkerhetsdatabladet vara skrivna på svenska.

På grund av covid-19 bör ett snabbt marknadstillträde göras möjligt för t.ex. desinfektionsmedel som är märkta på annat språk än svenska. Kemikalieinspektionen har därför getts ett bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag från eller ge dispens i det enskilda fallet från krav om att märkningen eller produktinformationen ska vara skriven på svenska.

Ändringarna träder i kraft den 7 april 2020.

Referenser:

  • förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Ändring i drivmedelsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346). Ändringarna innebär att ikraftträdandet av skyldigheten att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel skjuts fram till den 1 oktober 2021 och att ursprungsland endast ska anges på drivmedelsleverantörens webbplats.

Referenser:

  •  förordningen (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Kontaktpersoner:

Bekämpningsmedel m.m.: Susanne Classon 08-405 32 76

Drivmedel: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.