Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina 2020–2024

Publicerad

Ladda ner:

Syfte

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Volym och period

Strategin ska gälla under perioden2020–2024 och omfattar sammantaget 1,5 miljarder kronor varav 1,46miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 40 miljoner kronor avserFolke Bernadotteakademin (FBA).

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 17 Mellanöstern och Nordafrika i regleringsbrev avseende Sida för respektive budgetår samt medel som anslås under anslagspost 4 Biståndsverksamhet i regleringsbrev avseende FBA för respektive budgetår.