Artikel

Regeländringar beslutade den 10 december 2020

Publicerad

Ändring i strålskyddsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i strålskyddsförordningen som innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten inte längre behöver biträda Etikprövningsmyndigheten när den fastställer dosrestriktioner. Bakgrunden är att verksamheten har flyttats från Strålsäkerhetsmyndigheten till Etikprövningsmyndigheten. Sedan den 1 januari 2019 ska Etikprövningsmyndigheten ha nödvändig kompetens för att fastställa stråldosrestriktioner för personer som deltar i forskning och som inte förväntas få någon direkt medicinsk fördel av exponeringen. Etikprövningsmyndigheten är inte längre beroende av Strålsäkerhetsmyndighetens biträde i arbetet.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Referenser:

– förordning (2020:1223) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

Kontaktperson:

Helen Blomberg 08-405 82 24

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.