Artikel

Regeländringar beslutade den 26 november 2020

Publicerad

Upphävande, förlängning och ändring av vissa av Miljödepartementets stödförordningar

Regeringen har beslutat om upphävande, förlängning och ändring av vissa av Miljödepartementets stödförordningar. Det pågår en översyn av EU:s statsstödsregelverk. I avvaktan på att översynen blir klar har EU-kommissionen beslutat att förlänga vissa s.k. statsstödsgrunder som annars skulle ha löpt ut vid utgången av 2020.

Förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram, förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel, förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer och förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie upphävs eftersom de har spelat ut sin roll. Förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkter för elfordon upphävs eftersom stödet ändras från ett bidrag som administrerats av Naturvårdsverket till en avdragsrätt som i stället administreras av Skatteverket från och med årsskiftet. Den som installerat en laddningspunkt under 2020 ska kunna få bidrag för installationen trots att förordningen upphävs. Ändringen när det gäller förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar innebär att förordningens giltighet förlängs på obestämd tid, eftersom det stöd som regleras av förordningen inte är att anse som ett statsstöd enligt EU-rätten. Övriga förordningar förlängs till utgången av 2023 eftersom den allmänna gruppundantagsförordningen (EU) 651/2014 (GBER)har förlängts till och med den tidpunkten. I några fall görs även vissa mindre materiella ändringar i syfte att förtydliga hur en ansökan ska göras.

Referenser:

 • kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget
 • förordning (2020:1081) om upphävande av förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
 • förordning (2020:1082) om upphävande av förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel
 • förordning (2020:1083) om upphävande av förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
 • förordning (2020:1084) om upphävande av förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie
 • förordning (2020:1085) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie
 • förordning (2020:1088) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande, dels ändring i samma förordning
 • förordning (2020:1089) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, dels ändring i samma förordning
 • förordning (2020:1086) om upphävande av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
 • förordning (2020:1090) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp, dels ändring i samma förordning
 • förordning (2020:1087) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
 • förordning (2020:1091) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester, dels ändring i samma förordning
 • förordning (2020:1092) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön, dels ändring i samma förordning

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 12 51

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.