Artikel

Regeländringar beslutade den 3 december 2020

Publicerad

Ändring i avfallsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i en bestämmelse i avfallsförordningen som handlar om att den som yrkesmässigt samlar in kommunalt avfall ska lämna uppgifter till kommunen om det insamlade avfallet. Informationen ska i dag specificeras i vikt i kilogram. Ändringen innebär att informationen även ska specificeras i sammansättning och ursprung. Den ytterligare informationen krävs för att fullgöra rapporteringskrav till EU enligt avfallsdirektivet.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/852.
 • förordning (2020:1172) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagar med anledning av förslagen i regeringens proposition 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter och även beslutat en ny förordning om vissa utsläpp av växthusgaser samt följdändringar i ytterligare ett antal förordningar. Flera bestämmelser som i dag finns i lag regleras i stället på förordningsnivå. Bestämmelser som motsvaras av EU-förordningar eller är inaktuella tas bort. Det införs också regler om det globala klimatstyrmedlet för flygverksamhet, Corsia. Straffskalan för brott mot lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skärps från fängelse i högst ett år till fängelse i högst två år.

I förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser finns bland annat bestämmelser om tillståndsplikt för utsläpp av växthusgaser och bestämmelser om försenings- och sanktionsavgifter för överträdelser av till exempel skyldighet att överlämna utsläppsrätter och rapporteringsskyldigheter enligt EU-bestämmelser. 

De nya bestämmelserna anpassar svensk rätt till ändringar i EU:s utsläppshandelsdirektiv och innebär i övrigt en modernisering av regelverket.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/410 av den 14 mars 2018 om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar, och beslut (EU) 2015/1814
 • regeringens proposition 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
 • riksdagsskrivelse 2020/21:84
 • lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
 • lag (2020:1174) om ändring i miljöbalken
 • förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser
 • förordning (2020:1183) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • förordning (2020:1184) om ändring i förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid
 • förordning (2020:1185) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Ändring i miljöledningsförordningen med anledning av att Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter som innebär att Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Datainspektionen är en av de myndigheter som enligt miljöledningsförordningen ska ha ett miljöledningssystem.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021.

Referenser:

 • förordning (2020:1130) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Kontaktpersoner:

Avfall: Johan Fallenius 08-405 13 49

Utsläppsrätter: Johan Pettersson 08-405 82 41

Miljöledning: Linnéa Klefbäck 08-405 21 27

 

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.