Artikel

Regeländringar beslutade den 22 december 2020

Publicerad

Upphävande av producentansvaret för returpapper

Regeringen har beslutat att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Samtidigt beslutade regeringen om vissa ändringar i avfallsförordningen som bl.a. innebär att returpapper även i fortsättningen ska sorteras ut från annat avfall men att det utsorterade returpapperet ska samlas in av kommunerna. Följdändringar görs i fyra andra förordningar.

Regeringen beslutade även om en ny bestämmelse i avfallsförordningen där det anges till vilken länsstyrelse som en anmälan om transport av avfall ska göras. I förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken uppdateras en hänvisning till deponiförordningen.

Ändringarna som innebär att producentansvaret för returpapper upphör ska träda i kraft den 1 januari 2022. Övriga ändringar ska träda i kraft den 1 februari 2021.

Referenser:

  • Miljödepartementets promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (M2020/01079)
  • förordning (2020:1304) om upphävande av förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper
  • förordning (2020:1302) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
  • förordning (2020:1303) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • förordning (2020:1301) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordning (2020:1299) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
  • förordning (2020:1300) om ändring i förordningen (2018:1467) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Kontaktperson:

Linn Åkesson 08-405 84 59

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.