Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper Diarienummer: M2020/01079/Ke

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Miljödepartementet remitterat promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30 oktober 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.