Industristrategi och utveckling av den digitala marknaden på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för konkurrenskraft möts i Bryssel 27 maj ska de bland annat diskutera regler för digitala tjänster. De ska också diskutera EU:s industristrategi och fatta beslut som handlar om återhämtning i kölvattnet av covid-19-pandemin.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Konkurrenskraftsrådet möts i Bryssel 27 maj. Foto: Europeiska unionens råd

Digitala tjänster

Ministrarna ska diskutera delar av EU-kommissionens lagstiftningspaket för den digitala sektorn.

Diskussionen kommer dels att handla om så kallad förhandsreglering av stora digitala plattformsleverantörer, dels om plattformarnas ansvar för information.

Förhandsregleringen syftar till att få marknaderna för digitala tjänster att vara öppna och rättvisa och fungera bättre.

Regeringen anser att det är viktigt med gemensamma regler för EU eftersom den digitala ekonomin är gränsöverskridande och att förutsättningarna för konkurrens, investeringar, innovation och inträde av nya aktörer behöver öka.

Ansvarsdelen handlar om regler om hantering av olagligt innehåll för förmedlingstjänster. Här är det bland annat fråga om digitala marknadsplatser och att olagligt innehåll på dessa ska hanteras på samma sätt i hela EU.

Regeringen anser att förslaget har potential att bidra till ökad transparens, trygghet och förutsägbarhet på den digitala marknaden. Det behövs för att motverka fragmentering av regelverk och för att främja innovation. Regeringen verkar för att den pågående förhandlingen ska leda till en balans mellan intressen som samtidigt respekterar mänskliga rättigheter och att motverkar olagligt innehåll.

EU:s industristrategi

Ministrarna ska diskutera uppdateringen av industristrategin. Strategin syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft globalt och fokuserar på innovation, tillväxt, digital och klimatmässig omställning.

Vid mötet kommer diskussionen att fokusera på det nya krisinstrumentet som ska skydda den inre marknaden vid eventuella framtida kriser samt delen av strategin som handlar om att säkerställa EU:s tillgång till de allra viktigaste råvarorna.

Regeringen är positiv till uppdateringen av strategin och anser att EU behöver en gemensam strategi för hur EU ska stärka sin konkurrenskraft efter pandemin och för hur de gröna och digitala omställningarna ska påskyndas. Regeringen är positiv till att strategin uppmärksammar betydelsen av kritiska råmaterial.

Slutsatser om återhämtning

Ministrarna förväntas anta slutsatser om turism som belyser besöksnäringens återhämtning i ljuset av pandemin och digitaliseringens möjlighet att bidra till en hållbar utveckling av sektorn samt vikten av arbetskraft med relevanta kunskaper.  

Ministrarna kommer även anta slutsatser om bättre lagstiftning. Slutsatserna lyfter fram digitala teknologier och deras möjligheter att underlätta administration i syfte att främja återhämtning. 

Regeringen står bakom slutsatserna.

Statssekreterare Emil Högberg företräder Sverige på mötet. 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i rådet för konkurrenskraft 27 maj

Mer om mötet i EU:s råd för konkurrenskraft 27 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.