Artikel

Regeländringar beslutade den 12 maj 2021

Publicerad

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Med anledning av en ny lag och en ny förordning om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar har det gjorts följdändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) med följande innebörd. Anmälningsplikten enligt FMH gäller inte för de verksamheter som omfattas av den nya lagen och förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Kommunens tillsynsansvar enligt FMH omfattar inte lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten endast omfattas av den nya lagen. En ytterligare ändring som gjorts är att anmälningsplikten enligt FMH nu omfattar även verksamheter med risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Referenser:

  • regeringens proposition Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (prop. 2020/21:57)
  • socialutskottets betänkande Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (bet. 2020/21:SoU22)
  • riksdagsskrivelse 2020/21:274
  • förordning (2021:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontaktperson:

Susanne Gerland 08-405 15 72

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.