Artikel

Regeländringar beslutade den 3 juni 2021

Publicerad

Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

Regeringen har efter riksdagens beslut om propositionen Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna (prop. 2020/21:104) utfärdat ett antal lagar. Ändringarna syftar till att göra sammansättningsreglerna för mark- och miljödomstolarna flexiblare och att rättens sammansättning i större utsträckning bestäms utifrån det enskilda målets eller ärendets karaktär. Ändringarna ska möjliggöra för effektivare resursutnyttjande i Mark- och miljööverdomstolen.

På Justitiedepartementets område utfärdades ändring i lagen om mark- och miljödomstolar och ändring i lagen med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929. På Miljödepartementets område utfärdades en följdändring i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Referenser:

  • lag (2021:459) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar med de materiella ändringarna,
  • lag (2021:457) om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929,
  • lag (2021:458) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.