Tidplan för genomförande av engångsplastdirektivet i Sverige

Publicerad

Enligt engångsplastdirektivet ska vissa delar av direktivet vara genomförda och tillämpas från den 3 juli 2021. Men beslut om samtliga delar av direktivet kommer tidigast kunna fattas efter 1 november 2021

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, det så kallade engångsplastdirektivet, syftar till att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön.

Beredning av förordningsändringar pågår inom Regeringskansliet. Planen är att alla förslag som innefattar genomförandet av engångsplastdirektivet ska beslutas samlat. Det är möjligt först efter att de lagändringar som innehåller de bemyndiganden som krävs beslutats av riksdagen (prop. 2020/21:198) och Sverige anmält vissa av förslagen till EU-kommissionen. Bemyndigandena föreslås träda i kraft den 1 november 2021. Regeringen kan således fatta beslut om samtliga förordningar först efter det datumet.

 

Frågor och svar

Betyder det att det fram till den 1 november är möjligt att släppa ut produkter på den svenska marknaden som omfattas av artikel 5 i engångsplastdirektivet? Vad gäller för produkter som inte är märkta enligt artikel 7 i direktivet?

Fram till dess att förbuden är genomförda i svensk lagstiftning är det möjligt att släppa ut dessa produkter på den svenska marknaden. Detsamma gäller för produkter som inte är märkta i enlighet med kraven i direktivet.

Det bör dock påpekas att kraven på hur märkningen ska se ut framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den 17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Förordningen gäller direkt i Sverige. Inget hindrar därför aktörer att redan nu märka sina produkter i enlighet med förordningen.

När införs särskilda sanktioner för överträdelser av kravet på märkning av produkter i artikel 7 i engångsplastdirektivet?

Planen är att införa miljösanktionsavgifter för överträdelser mot bestämmelsen i artikel 7 i engångsplastdirektivet först den 4 juli 2022 i samband med att övergångsbestämmelsen slutar gälla. Övergångsbestämmelsen innebär att märkningen inte måste vara tryckt på produkten utan kan fästas med hjälp av klistermärken.