Artikel

Regeländringar beslutade den 17 juni 2021

Publicerad

Förtydligande av krav på Strålsäkerhetsmyndighetens ledningssystem för främjande av kärnsäkerhet och god kärnsäkerhetskultur

Regeringen har beslutat en ändring i Strålsäkerhetsmyndighetens instruktion som innebär att det införs ett krav på att myndigheten ska ha ett ledningssystem för att främja och stärka en effektiv kärnsäkerhetskultur, inbegripet ledningssystem som prioriterar kärnsäkerhet och kärnsäkerhetskultur, i enlighet med vad som krävs enligt det s.k. kärnsäkerhetsdirektivet (direktiv 2009/71/Euratom).

Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.

Referenser:

  • rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar
  • förordning (2021:667) om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Ändringar i förordningar till följd av ny EU-förordning om medicintekniska produkter

Regeringen har beslutat om ändringar i ett antal förordningar där det har definierats vad som avses med medicintekniska produkter. Dessa definitioner innehåller hänvisningar till EU-direktiv eller den lag som genomför direktiven i Sverige. Eftersom EU-direktiven har upphört att gälla och ersatts av en EU-förordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter) ersätts hänvisningarna i de svenska förordningarna av en hänvisning till EU-förordningen. Ändringarna innebär ingen ändring i sak.

Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:632) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  • förordning (2021:635) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
  • förordning (2021:637) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
  • förordning (2021:640) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

Ändringar för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin

Regeringen har beslutat om de ändringar i industriutsläppsförordningen, miljöprövningsförordningen och förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken som behövs för att genomföra Europeiska kommissionens genomförandebeslut om slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin.

Ändringarna träder i kraft den 20 juli 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:730) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
  • förordning (2021:731) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2021:729) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kontaktpersoner:

Strålsäkerhet: Johan Pettersson 08-405 82 41

Medicintekniska produkter: Anna Cedrum 08-405 12 09

Industriutsläppsförordningen m.fl.: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.