Artikel

Regeländringar beslutade den 23 juni 2021

Publicerad

Upphävande av producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer

Regeringen har beslutat att förordningen om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer ska upphävas. Eftersom glödlampor i princip inte säljs längre finns inte samma behov av ett producentansvar. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för glödlampor som har tillverkats före ikraftträdandet. Vidare görs en följdändring i förordningen om producentansvar för elutrustning där en hänvisning till glödlampsförordningen tas bort.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Referenser:

  • förordning (2021:750) om upphävande av förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
  • förordning (2021:751) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Följdändringar gällande lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet i enlighet med förslagen i regeringens proposition Moderna tillståndsprocesser för elnät (prop. 2020/21:188).

Propositionen innehåller huvudsakligen förslag i lagstiftning under Infrastrukturdepartementet, men innehåller även förslag till lag om ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet som ligger under Miljödepartementet.

Av lagen framgår att för att få bedriva vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren ha rådighet, dvs. rätt att förfoga över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. I lagen anges att för viss vattenverksamhet ska den som vill bedriva vattenverksamhet per automatik anses ha sådan rådighet. Den aktuella ändringen innebär att listan över de vattenverksamheter där en verksamhetsutövare per automatik ska anses ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas utökas till att även omfatta vattenverksamhet som behövs för en starkströmsledning för vilken nätkoncession för linje krävs. Ändringarna syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2021.

Referenser:

  • regeringens proposition Moderna tillståndsprocesser för elnät (prop. 2020/21:188)
  • näringsutskottets betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (bet. 2020/21:NU22)
  • riksdagsskrivelse 2020/21:415
  • lag (2021:743) om ändring i lagen (1988:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

Kontaktpersoner:

Producentansvar: Therese Hansson 08-405 22 20

Vattenverksamhet: Sara Kymenvaara 08-405 44 25

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.