Artikel

Regeländringar beslutade den 30 september 2021

Publicerad

Lagändring om straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse m.m.

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i miljöbalken. Lagen innehåller i huvudsak följande.

– Undantaget för ringa brott avseende nedskräpningsförseelse tas bort från den 1 januari 2022. Det innebär att det blir straffbart (800 kr i penningböter) att kasta bort en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande.

– Nya uttryck införs på avfallsområdet. Det införs förklaringar av vad som avses med uttrycken system för utökat producentansvar för avfallshantering och producentansvarsorganisation. Dessutom görs ändringar i förklaringen av vad som avses med producent. Ändringarna görs för att lagstiftningen bättre ska stämma överens med EU:s avfallsdirektiv.

– Bemyndiganden i 15 kap. miljöbalken ändras för att EU:s engångsplastdirektiv och de s.k. minimikraven i EU:s avfallsdirektiv ska kunna genomföras på förordningsnivå. Det införs bl.a. ett bemyndigande som gör det möjligt att föreskriva att producenter ska betala avgifter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av avfall som skräpats ned. Det inför även ett bemyndigande i 14 kap. miljöbalken för att tydliggöra att föreskrifter får meddelas om hantering av bränslen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2021, utom ändringarna avseende straffansvaret som träder i kraft den 1 januari 2022.

Referenser:

  • regeringens proposition Producentansvar och straffansvar för nedskräpning (prop. 2020/21:198)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande Producentansvar och straffansvar för nedskräpning (bet. 2021/22:MJU4)
  • riksdagsskrivelse 2021/22:3
  • lag (2021:881)om ändring i miljöbalken

Lagändring gällande regeringsprövning av kalkstenstäkter

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagar om ändring i miljöbalken. Lagändringarna syftar till att skapa en möjlighet att få till stånd en regeringsprövning enligt miljöbalken av en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av därmed sammanhängande anläggningar och anordningar. En förutsättning är att verksamheten behövs för att tillgodose väsentliga allmänna intressen och behovet av kalksten inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt annat tillfredsställande sätt. En annan förutsättning är att det gäller brytning av den kalksten som vid tidpunkten för ansökan omfattas av ett gällande tillstånd, men vars brytning inte kan slutföras på grund av en tidsbegränsning i det tillståndet. Regeringen kan även under vissa förutsättningar göra undantag från kraven på miljöbedömning, vilket är ett genomförande av artikel 2.4 i det s.k. MKB-direktivet (2011/92/EU). Regeringen får vid prövningen besluta om särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen.

Lagändringarna träder i kraft den 15 oktober 2021 och upphör att gälla vid utgången av 2021.

Referenser:

  • regeringens proposition Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (prop. 2021/22:15)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall (bet. 2021/22:MJU7)
  • riksdagsskrivelse 2021/22:4
  • lag (2021:875) om ändring i miljöbalken
  • lag (2021:876) om ändring i miljöbalken

Kontaktpersoner:

Nedskräpning: Anna Cedrum 08-405 12 09

Kalkstenstäkter: Christoffer Sheats 08-405 25 27

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.