Artikel från Miljödepartementet

Informella arbetsgrupper viktiga för processen fram till Stockholm+50

Publicerad

FN:s möte Stockholm+50 ska öka takten i genomförandet av befintliga globala åtaganden för en hållbar utveckling. En central del av mötet är de tre ledarskapsdialogerna som ska säkerställa starka budskap och konkreta rekommendationer. Informella, internationella arbetsgrupper har etablerats för att i sin tur ge vägledning i detta arbete.

Stockholm+50 består huvudsakligen av tre delar, nämligen medlemsländernas nationella anföranden i plenum, tre ledarskapsdialoger och cirka 50 sidoevenemang

De tre ledarskapsdialogerna har följande teman:

1. Reflektera över behovet av konkreta åtgärder för planetens hälsa och välstånd för alla

2. Nå en hållbar och inkluderande återhämtning från Covid19-pandemin

3. Öka takten i genomförandet av miljödimensionen i hållbar utveckling inom ramen för FN:s Decade of Action

Varje ledarskapsdialog har två ordföranden. Dialog 1 leds av Kanada and Ecuador, dialog 2 leds av Indonesien och Tyskland och dialog 3 av Finland and Egypten. Dessa ordförande leder också de informella arbetsgruppernas arbete.

Målet är att de informella arbetsgrupperna ska:

−         Ge input på utkasten till bakgrundsdokument för respektive dialog

−         Mobilisera engagemang och dela erfarenheter utifrån dialogens tema

−         Identifiera åtgärder, rekommendationer och resultat som kan presenteras i ledarskapsdialogerna på Stockholm+50.

De informella arbetsgrupperna består av representanter från relevanta medlemsstater och FN-organ, liksom representanter för intressentgrupper, ungdomar, näringsliv och industri, ursprungsbefolkningar, lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, det vetenskapliga och tekniska samfundet, kvinnor och trosbaserade grupper.

De första mötena för de informella arbetsgrupperna ägde rum i mars och de andra i slutet av april. Det kommer bli ytterligare två möten för arbetsgrupperna, så det är fortfarande möjligt att anmäla sig via webbplatsen för Stockholm+ 50. Se länkarna intill denna artikel.

Genvägar

Läs mer om ledarskapsdialogerna och de informella arbetsgrupper på webbplatsen för Stockholm+50. Det går fortfarande att anmäla sig till arbetsgrupperna, på organisationsnivå.