FN:s granskningskommitté för Kvinnokonventionen ger Sverige rekommendationer om jämställdhetsarbetet

Publicerad

I november 2021 presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Rekommendationerna är nu översatta till svenska.

Sverige ska inom två år lägga fram skriftlig information om de åtgärder som Sverige har vidtagit för att genomföra rekommendationerna i punkterna 24 a, e och f samt 26 d. Sverige ska senast i november 2025 inkomma med sin elfte periodiska rapport till CEDAW-kommittén.

Sammanfattande slutsatser om Sveriges tionde periodiska rapport

Concluding observations on the tenth periodic report of Sweden

 

FN:s medlemsländer rapporterar var fjärde år

Granskningskommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs. Staterna är enligt konventionen skyldiga att vart fjärde år inkomma med en skriftlig rapport om genomförandet av konventionsbestämmelserna. Därefter kallas staterna till en dialog med kvinnokonventionens granskningskommitté varpå kommittén lämnar rekommendationer till staterna angående de åtgärder staterna bör vidta för att bättre leva upp till konventionens åtaganden.