Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Sveriges ambassadör för att arbeta mot antimikrobiell resistens

Publicerad

Under 2022 tillsatte Sverige en ny roll som AMR-ambassadör för att ytterligare förstärka det viktiga globala arbetet mot antibiotikaresistens. Uppdraget gick till Malin Grape.

Porträtt på Malin Grape
Malin Grape, AMR-ambassadör Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett stort hot mot den globala hälsosäkerheten och uppges varje år förorsaka mer än en miljon dödsoffer. AMR och särskilt arbetet med antibiotikaresistens är en komplex fråga som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom områden såsom humanhälsa, djurhälsa och miljö och som ställer krav på såväl nationellt som internationellt samarbete och långsiktigt engagemang. Arbetet handlar både om att förebygga infektioner som kan komma att kräva antibiotika och att förhindra spridning av resistenta bakteriestammar.

– Det är mycket angeläget att få arbeta med det som WHO bedömer är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är en fråga som berör oss alla och som vi måste arbeta med internationellt för att få effekt, säger Malin Grape.

Malin Grape leder Socialdepartementets arbete med AMR-frågan genom att representera Sverige och bidra med expertis inom EU-arbetet och i internationella forum som WHO.

Den svenska AMR-ambassadören Malin Grape har tidigare varit chef för Folkhälsomyndighetens enhet för antibiotika och vårdhygien och har länge arbetat med just dessa frågor, såväl nationellt som internationellt. Exempelvis har hon varit ansvarig för Folkhälsomyndighetetens arbete för att bygga upp och utveckla WHO:s globala övervakningssystem för antibiotikaresistens (GLASS). Hon har även bidragit till det europeiska projektet JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections).

Det svenska arbetet med AMR och antibiotikaresistens

Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt. 2014 tog Sverige fram en resolution i WHO om AMR tillsammans med Storbritannien. Tillsammans med Storbritannien är Sverige medgrundare till hälsoministeralliansen mot AMR Ministerial Alliance of Champions against Antimicrobial Resistance. Andra medlemmar är USA, Frankrike, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Sydafrika med flera.

Malin Grape är apotekare med en forskarbakgrund och doktorsavhandling inom området antibiotikaresistens. Hon har arbetat med frågor om antimikrobiell resistens både nationellt och internationellt.

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande gräns- och sektorsöverskridande hot mot människors och djurs hälsa. Resistens mot antibiotika medför ökade ekonomiska kostnader och har negativa följder för arbetet med hållbar utveckling världen över. Sverige har ett jämförelsevis gott resistensläge bland både människor och djur. Det är resultatet av ett aktivt engagemang inom olika sektorer och nivåer under lång tid. Men den svenska situationen påverkas av en försämrad global situation.

Laddar...