Artikel från Socialdepartementet

Sveriges arbete mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande gräns- och sektorsöverskridande hot mot människors och djurs hälsa. Resistens mot antibiotika medför ökade ekonomiska kostnader och har negativa följder för arbetet med hållbar utveckling världen över.

Foto: Johner

Sveriges situation

Sverige har ett jämförelsevis gott resistensläge bland både människor och djur. Det är resultatet av ett aktivt engagemang inom olika sektorer och nivåer under lång tid. Men den svenska situationen påverkas av en försämrad global situation.

Under 2022 tillsatte Sverige en ny roll som AMR-ambassadör för att ytterligare förstärka det viktiga globala arbetet mot antibiotikaresistens.

Tvärsektoriellt arbete

Antibiotikaresistens måste bekämpas tvärsektoriellt. Det innebär att insatser behövs inom ett flertal områden, såsom människors och djurs hälsa, miljö, forskning och internationellt utvecklingssamarbete. Mot denna bakgrund arbetar flera svenska myndigheter och icke-statliga aktörer med antibiotikaresistensfrågan på olika nivåer och utifrån olika infallsvinklar.

En nationell strategi

I februari 2020 beslutades en uppdaterad svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin ska ligga till grund för Sveriges arbete med att bromsa uppkomst och spridning av antibiotikaresistens, samt att förebygga och hantera dess konsekvenser. Uppdateringen gjordes i linje med hur förutsättningarna för arbetet mot antibiotikaresistens har förändrats under de senaste åren i Sverige, inom EU samt globalt. Den tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt i och med det ökade engagemanget inom FN-systemet.

Internationell samverkan

Mot bakgrund av antibiotikaresistensfrågans gränsöverskridande karaktär har Sverige verkat för att driva frågan framåt och stödja utvecklingen internationellt och inom Europeiska unionen. På internationell nivå har viktiga framsteg gjorts under senare år såsom att en global handlingsplan om antimikrobiell resistens (AMR) antagits 2015, ett högnivåmöte om AMR anordnades i FN:s generalförsamling 2016 och Europeiska kommissionen publicerade en ny handlingsplan om AMR 2017. Under 2020 initierade FN:s generalsekreterare högnivågruppen The One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG). GLG:s uppdrag är att verka för ökat offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala agendan. Under april 2021 hölls ett högdialogmöte om antimikrobiell resistens inom FN. Under mötet togs ett dokument fram som uppmuntrar till ökat engagemang i frågan ”Call to action” som hittills 113 länder skrivit under.

Tillsammans med Storbritannien är Sverige medgrundare till hälsoministeralliansen mot AMR Ministerial Alliance of Champions against Antimicrobial Resistance som håller regelbundna möten för att hålla AMR högt uppe på den politiska agendan. Andra medlemmar är USA, Frankrike, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Sydafrika med flera.