Artikel

Regeländringar beslutade den 22 juni 2022

Publicerad

Ändringar gällande avfall

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagändringar i miljöbalken gällande anmälningspliktig avfallshantering.

Det införs ett nytt bemyndigande som ger möjlighet att meddela föreskrifter om att den verksamhetsutövare som bedriver eller avser att bedriva anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet ska ställa säkerhet för kostnader för de återställningsåtgärder som kan komma att behövas med anledning av verksamheten. Det införs också nya bestämmelser om säkerheter för utvinningsavfallsverksamheter.

Det införs en bestämmelse om att böter ska kunna dömas ut när någon överlämnar avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Nya bestämmelser om producentansvar införs. Det införs ett bemyndigande som gör det möjligt att under vissa förutsättningar meddela föreskrifter om att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall än vad som motsvarar producentansvarsorganisationens marknadsandel. Om det har skett när det gäller producentansvaret för förpackningar ska övriga producentansvarsorganisationer betala skälig ersättning till den ansvariga organisationen. Det införs ett bemyndigande som gör det möjligt att föreskriva att de intäkter som en producentansvarsorganisation för förpackningar har endast får användas för verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter eller för att göra en utbetalning till de producenter som har anlitat organisationen. Det införs även ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för avfall som omfattas av producentansvar och som av samordningsskäl bör hanteras tillsammans med sådant avfall som kommunen annars ansvarar för.

Författningsändringarna om säkerheter för utvinningsavfallsverksamheter träder i kraft den 1 juli 2023 och övriga ändringar den 1 januari 2023.

Referenser:

 • regeringens proposition Ordning och reda på avfallet (prop. 2021/22:219)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande Ordning och reda på avfallet (bet. 2021/22:MJU26)
 • riksdagsskrivelse 2021/22:415
 • lag (2022:1100) om ändring i miljöbalken

Författningsändringar för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat fyra lagar och beslutat om ändringar i 13 förordningar. Ändringarna syftar till att införa nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar och förordningar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det har även beslutats ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i ett antal lagar och förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt. Bestämmelserna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Ändringarna träder i kraft den 25 juli 2022.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011
 • regeringens proposition Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 (prop. 2021/22:238)
 • näringsutskottets betänkande Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 (bet. 2021/22:NU26)
 • riksdagsskrivelse 2021/22:441
 • lag (2022:1108) om ändring i miljöbalken
 • lag (2022:1115) om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner
 • lag (2022:1124) om ändring i avgasreningslagen (2011:318)
 • lag (2022:1125) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
 • förordning (2022:1157) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordning (2022:1159) om ändring i förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner (1998:1709)
 • förordning (2022:1160) om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning
 • förordning (2022:1161) om ändring i förordning (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar
 • förordning (2022:1172) om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen
 • förordning (2022:1174) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordning (2022:1176) om ändring i avgasreningsförordningen (2011:345)
 • förordning (2022:1177) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
 • förordning (2022:1181) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 • förordning (2022:1183) om ändring i förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket
 • förordning (2022:1885) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision
 • förordning (2022:1197) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser

Kontaktpersoner:

Avfallshantering: Linn Åkesson 08-405 84 59

Marknadskontrollförordningen: Susanne Classon 08-405 32 86

 

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.