Artikel

Regeländringar beslutade den 7 juni 2022

Publicerad

Förordning om ikraftträdande av lagändringar med anledning av Sveriges tillträde till 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen

Regeringen har beslutat bl.a. förordning om ikraftträdande av lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken. Ändringarna innebär anpassningar i miljöbalken och sjölagen (på Justitiedepartementets område) med anledning av Sveriges tillträde till 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor. Ändringarna innebär nya hänvisningar och ny terminologi, huvudsakligen genom att uttrycket atomskada ersätts med uttrycket radiologisk olycka.

Riksdagen beslutade redan 2010 om ett stort antal lagändringar som behövs med anledning av Sveriges tillträde till 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen). Såväl ändringsprotokollen som de flesta av lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2022, med undantag för ändringarna i miljöbalken och sjölagen, som inte kunde träda i kraft på grund av senare gjorda följdändringar.

Justitiedepartementet tog därefter fram en proposition (prop. 2021/22:117), som har beslutats av riksdagen, med de ändringar som behövs för att 2010 års lagändringar i sjölagen och miljöbalken ska kunna träda i kraft.

Ändringarna träder i kraft den 12 juli 2022.

Referenser:

  • förordning (2022:788) om ikraftträdande av lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Kontaktperson:

Robert Petersson 08-405 87 77

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.