Artikel

Regeländringar beslutade den 9 juni 2022

Publicerad

Ändringar i förordningen om geografisk miljöinformation

Regeringen har beslutat om följdändringar i förordningen om geografisk miljöinformation med anledning av att lagen om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data träder i kraft den 1 augusti. Den nya lagen ersätter lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

Förordningen innehåller bestämmelser om den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön. Ändringen är endast en anpassning till den nya lagens terminologi och hänvisningen till PSI-lagen ersätts med en hänvisning till den nya datalagen.

Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2022.

Referenser:

  • förordning (2022:822) om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Framtida inriktning för Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen med instruktion för Naturvårdsverket. Ändringarna innebär att Delegationen för cirkulär ekonomi flyttas från Tillväxtverket och blir ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket. Delegationen får tydligare uppgifter för att stärka näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi. Delegationens roll som rådgivande till regeringen kvarstår. Vidare ska Delegationen årligen lämna en skriftlig rapport till regeringen.

Det görs även en ändring i instruktionen som innebär att Naturvårdsverket varje år ska lämna underlag till de redovisningar som avses i 4 § 1 och 2 klimatlagen.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.

Referenser:

  • förordning (2022:834) om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Ändringar gällande klimatbonusen genomförs

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Ändringarna syftar till att genomföra de förändringar i klimatbonusen som aviserats i budgetpropositionen för 2022 och som behöver göras för att stärka miljöstyrningen och för att följa utvecklingen av efterfrågan på klimatbonusbilar och begränsa kostnadsökningen för klimatbonusen. Aviserade ändringar görs i förordningen om klimatbonusbilar för 2022 (träder i kraft den 12 juli 2022) och 2023 (träder i kraft den 1 januari 2023). Den 12 juli 2023 sänks det högsta bonusbeloppet för laddhybrider från ca 45 000 kronor till ca 20 000 kronor och det lägsta från ca 10 000 kronor till ca 5 000 kronor. Gränsvärdet för hur mycket CO2 en klimatbonusbil får släppa ut för att kvalificera sig för bonus sänks från 60 gram till 50 gram. Det införs också ett pristak som innebär att bilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus och begränsningen av att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil tas bort. Den 1 januari 2023 sänks det högsta bonusbeloppet för laddhybrider ytterligare, till ca 10 000 kronor, och gränsvärdet för hur mycket CO2 som en klimatbonusbil får släppa ut sänks till 30 gram. För klimatbonusbilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer sänks bonusbeloppet från 70 000 kronor till 50 000 kronor.

Referenser:

  • förordning (2022:801) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
  • förordning (2022:802) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Kontaktpersoner:

Geografisk miljöinformation: Catharina Adlercreutz 08-405 45 79

Instruktion Naturvårdsverket: Linnéa Klefbäck 08-405 21 27

Klimatbonus: Pia-Maria Lindroos 08-405 51 51

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.