Arbetsmiljö- och hälsofrågor på ministermöte i Bryssel

Publicerad

När EU:s ministrar för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor möttes i Bryssel 8–9 december diskuterade de lagstiftningsförslag om bland annat tillgång till och användning av hälsodata. Ministrarna antog även en allmän inriktning om direktivet för ökat skydd mot asbest på arbetsplatsen. Vid mötet representerades Sverige av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

I bilden syns ett stort mötesrum med ett cirkelformat mötesbord längs med väggen. Ett flertal personer sitter vid mötesbordet. I mitten av mötesrummet står ett mindre cirkelformat bord, där ingen sitter. Rummets tak uppvisar ett färgglatt mosaikmönster. Rummets golv täcks av en matta i samma färgglada mosaikmönster.
I rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) samlas alla EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättning, sociala frågor, hälso- och sjukvård samt konsumentpolitik. Rådet sammanträder vanligen fyra gånger per år. Europeiska unionen

Skydd mot asbest och villkor för plattformsarbete

Vid rådsmötet antog ministrarna en gemensam position för direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet. Det föreslagna direktivet innebär ett skärpt gränsvärde för asbest på arbetsplatser. Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i förhandlingarna med Europaparlamentet under våren 2023.

Ministrarna höll även diskussioner om förslaget till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete.

Jämställdhet, social inkludering och den europeiska planeringsterminen

Ministrarna godkände slutsatser om inkludering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och slutsatser om jämställdhet för unga i splittrade ekonomier.

Därutöver diskuterade ministrarna om riktlinjen för den europeiska planeringsterminen för 2023.

Europeiska omsorgsstrategin

Vid mötet diskuterade ministrarna den europeiska omsorgsstrategin. I samband med detta antog de rekommendationer om långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad samt om mål om förskoleverksamhet och barnomsorg.

Cancerscreening, vaccinering och hälsodata

EU:s hälso- och sjukvårdsministrar antog vid rådsmötet rekommendationer om uppdaterade rekommendationer för cancerscreening och slutsatser om vaccinering som ett av de effektivaste verktygen för att förebygga sjukdomar och förbättra folkhälsan.

Det tjeckiska ordförandeskapet gav ministrarna en lägesrapport om de pågående förhandlingarna om förslaget till förordning om ett europeiskt hälsodataområde. Syftet med förslaget är att patienter ska få bättre kontroll över sina hälsouppgifter i elektronisk form och att främja tillgången till relevant hälsodata för till exempel forskning

Ordförandeskapet uppdaterade också om läget i förhandlingarna om utkastet till förordningen om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor.

Vid mötet representerades Sverige av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Producerat av EU-representationen.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik 8 december på rådets webbplats

Mer om mötet i rådet för hälsofrågor 9 december på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.