EU:s ministrar överens om gaspristak

Publicerad

Efter ett flertal extrainsatta möten nådde EU:s energiministrar en överenskommelse om ett pristak på gas vid ett möte i Bryssel 19 december. Ministrarna antog även gemensamma positioner om ändringar i direktivet om förnybar energi och om förordningen om minskade metanutsläpp i energisektorn. Sverige representerades vid rådsmötet av energi- och näringsminister Ebba Busch.

I bilden syns ett flertal personer i ett mötesrum. Personerna rör sig i olika riktningar. I förgrunden syns en person som ler och rör sig i riktning mot kameran. Personen är klädd i en vit jacka med en brosch i formen av en svensk flagga över vänstra bröstet. Personen bär en svart handväska över vänster axel och håller i en blå mapp under vänster arm.
Energi- och näringsminister Ebba Busch representerade Sverige vid energiministrarnas möte i Bryssel 19 december. Europeiska unionen

Gaspristak

Vid mötet kom ministrarna överens om antagandet av en så kallad marknadskorrigeringsmekanism. Mekanismen innehåller ett gaspristak som ska aktiveras när priset för gas överstiger 180 euro under mer än tre dagar. Pristaket ska gälla från och med 15 februari 2023 och har till syfte att motverka de höga toppar av gaspriset som uppstått efter energikrisen till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Rådet är därmed överens om samtliga krisförordningar som har förhandlats under den senaste tiden i samband med energikrisen. Utöver förordningen om marknadskorrigeringsmekanismen antog rådet en förordning om gemensam gasupphandling och solidaritet, samt en förordning om förenklade tillståndsprövningsprocesser för förnybarenergiprojekt.

RePowerEU

Energiministrarna antog en gemensam position om ändringar i reglerna för tillståndsprocesser i direktivet om förnybar energi, RED. Ändringarna ingår i kommissionens REPowerEU-paket som syftar till att snabbt minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.

Ändringarna i direktivet syftar till att snabba på utbyggnaden av förnybar energiproduktion och innehåller bestämmelser om utpekande av särskilda fokusområden för utbyggnad av förnybar energiproduktion med krav på korta tidsfrister för tillståndsprövning.

Sverige kommer i egenskap av ordförande representera ministerrådet i de fortsatta trepartsförhandlingarna om direktivet med Europaparlamentet och EU-kommissionen under våren 2023.

Minskade metanutsläpp i energisektorn

Vid rådsmötet antog ministrarna rådets position gällande förordningen om minskade metanutsläpp i energisektorn. I förslaget till förordning ingår regler för mätning, rapportering och åtgärder för att minska metanutsläpp i olje-, gas- och kolsektorerna. Efter koldioxid är metan den växthusgas som bidrar mest till klimatförändringen.

Under våren 2023 kommer Sverige i egenskap av ordförande representera ministerrådet i trepartsförhandlingarna med Europaparlamentet och EU-kommissionen avseende lagförslaget.

Gasmarknadspaketet

Det tjeckiska ordförandeskapet gav vid rådsmötet en lägesrapport om det så kallade gasmarknadspaketet. Paketet innehåller tre lagstiftningsakter som bland annat syftar till att etablera ett nytt regelverk för vätgas, liberalisera naturgasmarknaden genom förstärkta kundrättigheter och långsiktigt säkerställa försörjningstryggheten för naturgas.  

Det övergripande syftet med de föreslagna ändringarna är att öka användningen av förnybara och koldioxidsnåla gaser samtidigt som användningen av naturgas ska minska för att EU ska uppnå kliamatneutralitet 2050.

Därutöver presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch det svenska ordförandeskapets prioriteringar på energiområdet vid rådsmötet.

Producerat av EU-representationen.

Det svenska EU-ordförandeskapet 2023

Ministerrådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under en sexmånadersperiod ska ordförandeskapet driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Mer om mötet i EU:s energiråd 19 december 2022

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.