Förbättrade arbetsvillkor stärker EU:s konkurrenskraft

Publicerad

Genom framgångsrika förhandlingar om förbättrad arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor och stärkt social dialog har det svenska ordförandeskapet bidragit till att stärka den europeiska konkurrenskraften. Tillsammans med arbetsmarknadens parter har ordförandeskapet delat med sig av Sveriges erfarenheter för att underlätta kompetensförsörjning i tider av omställning på arbetsmarknaden.

  • Foto: Johannes Frandsen.

  • Foto: Viktor Pettersson

  • Foto: Josefine Stenersen.

  • Foto: Viktor Pettersson.

  • Foto: Europeiska Unionen.

På ministermötet i juni enades rådet om en allmän riktlinje om direktivet om plattformsarbete. Det syftar till att förbättra villkoren för dem som arbetar i gigekonomin via digitala plattformar.

– Vi har nått viktiga resultat inom flera områden under det svenska ordförandeskapet. Jag är särskilt glad över rådets inriktning för plattformsarbete. Det ger ett skydd för gigarbetare och tydlighet för företagen bakom plattformarna, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Stärkt social dialog 

Arbetsmarknadens parter har en viktig roll för en fungerande arbetsmarknad. På ministermötet i juni antogs kommissionens förslag om rådsrekommendation om stärkt social dialog. Vid det informella ministermötet 3–4 maj delade parterna med sig av goda exempel. Parterna visade också på vikten av en välfungerande social dialog genom att presentera Sveriges modell för omställning och trygghet på arbetsmarknaden.

– Arbetslivet är en viktig arena för livslångt lärande och kompetensförsörjning. God samverkan är en förutsättning för att få det att fungera och därför är det så viktigt att rådsrekommendationen om stärkt social dialog antogs i juni. Det är ett steg i rätt riktning för att främja kompetensutveckling i arbetslivet, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Framsteg i arbetsmiljöarbetet

Den 15–16 maj stämde kommissionen och det svenska ordförandeskapet av arbetsmiljöläget i EU. Under konferensen Occupational Safety and Health Summit gjordes en uppföljning av EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Konferensens slutrapport visar på betydande framsteg i arbetsmiljöarbetet och genomförandet av ramverket.

Förhandlingarna med Europaparlamentet om revideringen av asbestdirektivet har också avslutats under det svenska ordförandeskapet. En allmän riktlinje om ändringar i direktivet om kemiska agenser och i direktivet om carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen antogs under ministermötet i juni.

Säkrare maskiner

Den 22 maj antogs den nya maskinförordningen på rådet för konkurrenskraft (KKR). Förordningen ersätter direktivet från 2006 och harmoniserar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för maskiner i EU, främjar den fria rörligheten för maskiner och säkerställer därmed en högre säkerhetsnivå för arbetstagare och medborgare.