Artikel från Utrikesdepartementet

Ny handlingsplan för FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet

Publicerad

Regeringen har antagit en ny nationell handlingsplan för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Planen, som gäller för perioden 2024-2028, fokuserar på kvinnors och flickors roll i konflikter och fredsprocesser.

Kvinnors och flickors mänskliga fri- och rättigheter är centrala för regeringen. Att skydda dessa rättigheter i konflikt och krig är en prioritet. Kvinnors ekonomiska självständighet är särskilt viktigt eftersom det möjliggör deras aktiva deltagande i politiska beslutsprocesser, inklusive fredsförhandlingar.

Resolutionen är särskilt relevant i dag då konflikter ökar i vårt närområde. Vi har sett exempel på sexuellt våld och ökad risk för människosmuggling för sexuella ändamål under Rysslands invasion av Ukraina. Resolutionen behövs också för att stärka de krafter som arbetar för att kvinnors och flickors röster ska höras i länder som Iran och Afghanistan, där de är extremt marginaliserade.

– Ryssland orättfärdiga och oprovocerade aggression mot Ukraina är inte bara ett krig mot ett suveränt europiskt land. Det är även ett krig mot kvinnor och flickor som utsatt för ohyggligt sexuellt våld. Och i förlängningen är det ett krig mot frihet och demokrati, säger utrikesminister Tobias Billström.

Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för svenska myndigheter att genomföra resolution 1325. Den ska integreras i verksamheten hos de 12 myndigheter som arbetar med agendan. Planen pekar ut fyra prioriterade områden:

  1. Främja kvinnors och flickors lika deltagande i konfliktförebyggande
  2. Bidra till inkluderande och jämställda fredsprocesser och fredsbyggande
  3. Stärka skyddet för kvinnor och flickor
  4. Ledarskap och expertis.

Fakta

  • FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs enhälligt år 2000.
  • Sedan dess har ytterligare nio resolutioner på temat antagits, två av dem efter det att Sverige antog sin senaste handlingsplan.
  • Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Åklagarmyndigheten bidrar till att genomföra den nationella handlingsplanen.